ذهنش فقط در مواقع ذوق زدگی به کار می‌افتاد. وقتی از واقعیت سرخورده می‌شد، و رویاها و حس شهرت طلبی اش رنگ می‌باخت، مغزش درست به اندازه ی یک صدف کار می‌کرد.