بیخودی که انقلاب نکرده بودند. از آن قماش آدم هایی بودند که به بابانوئل اعتقاد داشتند.