ممکن است بتوانیم یک روز، یک هفته، و یا چند سال خود را نجات دهیم اما همه محکوم به از دست دادنیم. جسم مان زندگی میکند اما دیر یا زود، روح مان دستخوش ضربه ای مهلک میشود.
جنایتی بی عیب و نقص؛ چرا که نمیدانیم چه کسی شادی مان را از ما ستاند، انگیزه اش چه بود و یا گناهکاران را کجا میتوان یافت.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
tavani
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۳۲
SHANSER
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۴۴