برای او همه ی روزها یکسان بودند ، و هنگامی که همه ی روزها یکسان باشند معنایش آن است که آدم دیگر نمی‌تواند رخ دادهای نیکی را که هر بار گردش خورشید در آسمان در زندگی اش رخ می‌دهند ، درک کند…
کیمیاگر | پائولو کوئلیو | صفحه 45
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
notation69
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۸
Reyhaneh8
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۲۳:۲۰