هنگامی که از دنیای عادی مان خارج میشویم و تمام مرز‌ها و تعصبات معمول را پشت سر میگذاریم، به ماجراجویی گرایش بیشتری پیدا میکنیم.