شب خواب دیده بودم که مرده ام.
حسودی ام میشد به همه ی زنده‌ها که همچنان در بینشان زندگی میکردم.