چرا اینهمه فرق می‌کند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق می‌کند با تاریکی اتاق؟… فرق می‌کند با تاریکی ته چاه؟… فرق می‌کند با تاریکی زهدان؟… چرا تاریکی ازل فرق می‌کند با تاریکی ابد؟ چرا تاریکی پشت چشم هام سوزن سوزن می‌شود؟ تو که از ستاره ی دیگری آمده ای… تو بگو…
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۲۸
Ali
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۴۹
nasstar
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۹