تقویم مطالعه ۱۳۹۹ X
مهر
آبان
آذر

آخرین فعالیت‌ها


  • چاه بابل
    از چاه بابل :

    چرا اینهمه فرق می‌کند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق می‌کند با تاریکی اتاق؟… فرق می‌کند با تاریکی ته چاه؟… فرق می‌کند با تاریکی زهدان؟… چرا تاریکی ازل فرق می‌کند با تاریکی ابد؟ چرا تاریکی پشت چشم هام سوزن سوزن می‌شود؟ تو که از ستاره ی دیگری آمده ای… تو بگو… (...)

  • چاه بابل
    ستاره داد