پس شما زناشویی را چه طور در نظر می‌آورید؟
من آن را یک مشارکت هوشیارانه در منافع و لذت می‌دانم. زندگی بوستانی است که زن و شوهر به اشتراک از آن بهره برداری می‌کنند؛ با هم کار می‌کنند و انگورش را می‌چینند. اما مجبور نیستند که شرابش را دوتایی بخورند. خوش محضری و لطف دو جانبه آن‌ها را بر آن می‌دارد که خوشه لذتی به هم بدهند یا از هم بخواهند، و هر کدام بی سر و صدا می‌گذارد که دیگری خوشه هایی هم از جای دیگری بچیند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۷:۳۲
hedgehog
‫۳ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۱۱