از پنجره بزرگ زندگی را تماشا می‌کنم. این موجودات دوپای لعنتی مثل مور و ملخ همه جا ریخته اند…فرناندو پسوا درباره بشریت گفته "متغیر ولی بدون توانایی پیشرفت" ، پیدا کردن توصیفی بهتر از این سخت است