بعضی آدم‌ها فکرمی کنند در حال غرق شدنی و وقتی جلوتر می‌آیند تا بهتر ببینند، نمی‌توانند در برار وسوسه پا گذاشتن روی سرت مقاومت کنند