مرد باید به زنی که دوست می‌دارد ایمان داشته باشد؛ باید وقتی با او ازدواج می‌کند، این اهانت را به او روا ندارد که تصور کند او به اندازه خودش نگران شرف و آبروی او نیست. هر اندازه که زن آزادتر باشد، خود را بیشتر موظف به مراقبت بخشی از مرد که به او واگذار شده است احساس خواهد کرد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۴۴
Ali
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۱۶