واقعا آدم جانوری است. هر طور که دلش بخواهد رفتار می‌کند و به هر راهی که دلش بخواهد می‌رود. "در" ِ دوزخ و "در ِ" بهشت بهم چسبیده‌اند و آدم از هریک از آن "دو در" که عشقش کشید داخل می‌شود…
شیطان فقط از "در" جهنم می‌تواند بگذرد و فرشته فقط از "در" بهشت، اما آدم از هر "در" که دلش بخواهد.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
Ali
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۶
hedgehog
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۹
docharane
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۳۶
💟💟💟
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۰۷