واقعا آدم جانوری است. هر طور که دلش بخواهد رفتار می‌کند و به هر راهی که دلش بخواهد می‌رود. "در" ِ دوزخ و "در ِ" بهشت بهم چسبیده‌اند و آدم از هریک از آن "دو در" که عشقش کشید داخل می‌شود…
شیطان فقط از "در" جهنم می‌تواند بگذرد و فرشته فقط از "در" بهشت، اما آدم از هر "در" که دلش بخواهد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۰
Ali
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۵۶
hedgehog
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۹
docharane
‫۱ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۰۶