هیچ یک از جنبش‌های بزرگی که با هدف تغییر دادن دنیا به وجود آمده است نمی‌تواند تمسخر و تحقیر را تحمل کند. تمسخر زنگاری است که به هر چه بنشیند آن را تحلیل می‌برد.