او فکر می‌کرد که چون جامعه نمایندهٔ میلیون‌ها آدم است، پس باید میلیون‌ها بار مهم‌تر از فرد باشد، فراموش می‌کرد که جامعه چکیدهٔ کل است، نه خود کل.