آدم مجبور است از بین بی توجهی‌های دنیا آن هایی را که بیشتر می‌پسندد انتخاب کند. آدم‌ها همیشه بهترین و گرانترین را انتخاب می‌کنند.