بریده‌هایی از رمان زندگی در پیش رو

نوشته رومن گاری