و حالا می‌دانست که یک مرد محکوم چه احساسی دارد، گرچه خودش مرتکب هیچ جرمی نشده بود. زمانی که برایش به جا مانده بپد، ارزشمند بود، ولی او نمی‌توانست در این زمان اندک کار چشمگیری انجام بدهد.