اموری که جک و البته بیشتر مردم، همیشه با قدرنشناسی و با ناسپاسی از کنارش رد می‌شوند، حالا در دوران بهبودی دور از ذهنش حکم پیروزی‌های جزئی ولی با اهمیتی را داشتند.