گاهی فکر میکردم سیلیا عاشق من نبود. عاشق ((عاشق شدن) ) بود.
گاهی حس میکردم لزومی نداشت این فرد اصلا من باشم.