یک چیز را از زندگی خوب یاد گرفته بود و آن این که بعضی وقت ها، رفتار آدم‌ها معنی و تعبیر خاصی ندارد.