تو هم مثل همه آدمیان به "حال" وابسته‌ای. "حال" گاه به وجودت می‌افزاید و گاه از آن می‌کاهد. تحت تأثیر حال، یک دم کاملی و یک دم ناقص. یک دم اینی و یک دم آن. گاه شادی و گاه غمگین. گاه آبی و گاه آتش. ای دوست من، دوست بیچاره‌ی من، تا وقتی در پنجه‌ی حال گرفتاری، تنها می‌توانی برج ماه باشی نه خود ماه؛ تنها می‌توانی نقش بت باشی نه جان آن. تو هم مانند همه مردان بنده‌ی وقت و حالی.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۵۲