در تمام این مدت، هرگاه به او فکر می‌کردم دچار احساس نگفتنی می‌شوم- احساسی برتر؛ فکر می‌کنم نخستین بار است چنین چیزی برایم پیش می‌آید، نمی‌دانم این احساس را چه بنامم
از داستان تیک تاک