از مردی بپرهیزید که با کوشش بسیار در کار آموختن چیزی است. آن چیز را می‌آموزد و میبیند از گذشته خردمندتر نشده است. این شخص به شکلی جنایتکارانه از مردمانی بیزار است که جاهل اند اما برای نیل به جهالت خود راه سخت و درازی را طی نکرده اند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hamid1994
‫۲ سال قبل، شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۲۷
Moses
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۱۸
Moses
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۱۸
hedgehog
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۲۳