همیشه غمگین نبودم، وقتم را تباه می‌کردم، از حق و حقوقم صرف نظر می‌کردم، بی دلیل رنج می‌کشیدم، درسم را فراموش می‌کردم.