بیا، بره کوچولوی من، به مراسم پر جست و خیز ما ملحق شو، به زودی تمام می‌شود، خواهی دید، فقط فرصتی کوتاه برای پایکوبی و شادی با یک بره کوچولو، جمعیتی فشرده و درهم.