بعد به داخل خانه برگشتم و نوشتم. نیمه شب است. باران به پنجره‌ها می‌کوبد.
نیمه شب نبود. باران نمی‌بارید.