چرخ‌های عدالت ممکن است آرام بچرخند ولی وقتی دولت میخواهد تورا از خیابان جمع کند چرخ هایی که تورا می‌برند به سرعت شهاب به حرکت درمی آیند.