کم‌کم آدم به این نتیجه می‌رسد مرد بچه‌داری که سوار موتورسیکلت می‌‌شود، پدر مهربانی نیست.