حقه‌ی همیشگی مراکز درمانی این است: می‌گذارند به بستری بودن عادت کنی بعد با تیپا پرتت می‌کنند بیرون.