تا وقتی اسیر ویلچر نشوی نمی‌فهمی که هیچ سطح صاف و بی‌دست‌اندازی در کل شهر وجود ندارد. پیاده‌رویی نیست که چاله و ترک و شکستگی و سوراخ و برآمدگی نداشته باشد.