بعضی آدم‌ها دوست دارند مرکز توجه باشند، این‌ها کسانی‌اند که هیچ‌وقت کسی محل‌شان نمی‌گذارند. بعضی تاب تحمل حتا یک نگاه را ندارند، این‌ها درست در مرکز صحنه قرار می‌گیرند.