رنج‌های بزرگ موجب می‌شوند رنج‌های کوچکتر دیگر احساس نشوند، و برعکس؛
در نبود رنج‌های بزرگ، حتی کوچکترین دردسرها مایه عذاب هستند