با آن‌که مسائل فلسفی مربوط به همه‌ی ماست، همه‌ی ما فیلسوف نمی‌شویم‌. بیش‌تر مردم به دلیل‌های گوناگون چنان در چنبر امور روزمره‌ی زندگی گیر می‌افتند که شگفتی جهان از یادشان می‌رود.