چنانچه به چیزی که می‌خواهیم در این دنیا نرسیم مثل آن است که رقصی را از کودکی تمرین کرده‌ایم که قرار نیست هیچ‌گاه اجرا شود.