دیزی گیلِسپی، ترومپت نوازِ جاز، یک زمانی گفت: "تمام عمرم طول کشید تا بفهمم چه چیزی ننوازم". او از آن آدم‌های ویژه بود. حرفش هم درست بود.
سکوت موسیقی را تشدید می‌کند.
آنچه نمی‌نوازید ممکن است شیرینیِ آنچه می‌نوازید را دو چندان کند.
اما کلمات این چنین نیستند. آنچه نگویید ممکن است وجودتان را تسخیر کند.