_شما مرا نمی‌شناسید.
_شما را من می‌شناسم. من در زندگی آموخته‌ام که زود ببینم. زندگی می‌گذرد، و هرگز یک لحظه دوبار به دست نمی‌آید. باید آناً خواست یا آن که هرگز نخواست…