ژاپن سرزمین کهنی است، این را می‌دانستید؟ قوانینش نیز بسیار کهنند: این قوانین می‌گویند که تنها برای دوازده جرم است که می‌توان انسانی را به مرگ محکوم کرد. و یکی از این جرم‌ها رساندن پیام عاشقانه به معشوقه است.