نیازهای شما اندک هستند و به آسانی به دست می‌آیند
پس زندگی خود را با اهداف ناچیزی مانند ثروت و شهرت پیچیده نکنید؛ اینها دشمن آرامش شما هستند
(ص 147)