خداوند کامل است؛ بدون هیچ نقص و کمبودی و به حمد و ستایش‌های ما نیازی ندارد.
اجازه بدهید خدا را به روش خودم دوست بدارم
ص 415