و همانطور که جنایت کار می‌شدند، عدالت را اختراع کردند و قوانین قضایی به وجود آوردند وبرای نگه داشتن آن گیوتین‌ها را برپا کردند. آنان به سختی به خاطر می‌آوردند که چیزی را از دست داده اند. چیزی را در گذشته رها کرده بودند خوشبختی و معصومیت را. آنها حتی امکان وجود خوشبختی و پاکی را در گذشته به تمسخر می‌گرفتند و آن را یک رویا می‌دانستند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۹