زک دست از همه چیز کشیده بود، زندگی اش در کشاکشی ابدی بین خوبی و بدی گیر کرده بود؛ زندگی ای به درازای جان دادن یک سارق مصلوب و زندگی ای به درازای عمر یک سارق محکوم به حبسی دراز.
۲۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Andre
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۰
Parviz
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۶
ShShahrzad
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۹
Sheghi
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۹
Mehdi_rostami
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۴
Sijen
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۰
Marimori
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰
Nakisah
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۸
George
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۹
Shirak
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۵
Roshaanak
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۶
Kimi
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۵۸
Gandomaak
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۹
Setii
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۶
Nikii
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۹
Dainal
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۴
Shahyar
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۵
Mehrdadwe
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۵
Ali
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۸
docharane
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۵
Masihaa
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۷
Salmoon
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۲۴