زک دست از همه چیز کشیده بود، زندگی اش در کشاکشی ابدی بین خوبی و بدی گیر کرده بود؛ زندگی ای به درازای جان دادن یک سارق مصلوب و زندگی ای به درازای عمر یک سارق محکوم به حبسی دراز.
۲۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Andre
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۰
Parviz
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۶
ShShahrzad
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۹
Sheghi
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۹
Mehdi_rostami
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۴
Sijen
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۰
Marimori
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۰
Nakisah
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۸
George
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۹
Shirak
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۵
Roshaanak
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۶
Kimi
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۵۸
Gandomaak
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۹
Setii
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۶
Nikii
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۹
Dainal
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۴
Shahyar
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۵
Mehrdadwe
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۵
Ali
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۸
docharane
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۵
Masihaa
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۷
Salmoon
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۲۴