دیسماس به گسماس گفته بود که مکافات من و تو عادلانه است، آیا مکافات من هم عادلانه است؟ در دنیایی که هیچ بویی از عدالت نبرده است چرا باید من مورد قضاوت عدالت ساخت دست بشر قرار بگیرم؟ من از روی درماندگی دزدی کردم، فقط یک بار. تنها کاری که کردم همدستی در یک سرقت بود و بعد از آن به پانزده سال زندان محکوم شدم. مگر چند سال زندگی خواهم کرد که پانزده سالش را هم در زندان بگذرانم؟ آن هم پانزده سال از بهترین دوران زندگیم. جوانیم. وقتی از زندان آزاد شوم چکار باید بکنم؟ کاش مرا هم مصلوب میکردند این طور حداقل همه چیز تمام میشد.
۱۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrnaz_xh
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۰۱
Mahisa
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۵
Ali
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۶
Meesha
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۸
Shahrzad_sh
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۴
Maali
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۵۰
Rezasharghi
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۰
Henry
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۵
Sara_eoeo
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۱
Andre
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۹
holy.mary
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۵
Nasibbeh
‫۶ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۷
hedgehog
‫۶ سال قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۴