به نظرم می‌آید تو را میبینم که این نامه را میخوانی. شانه هایت را میبینم ودستهایت که این نامه را نگه داشته وحرکت هایشان وقتی که این صفحه را ورق میزنی…پس برود بابی عزیزم. برای هر روز سپاسگذارم. هنگامیکه از زمین پرواز کنم باز هم تا پایان تو را سپاس میگویم ودر طول راه نام تو را بر زبان می‌آورم و…
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۶
docharane
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۶
Sepanta
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۸