آمین! به تو میگویم که امروز با من خواهی بود، در بهشت! "
امروز با او خواهم بود در بهشت، ولی دیروز را چه کنم؟ آیا مرگ پایان این همه رنج و مصیبت است؟ حس آرامشی که جمله ی تسلی بخش عیسی در من ایجاد کرد، دیری نپایید. نمیتوانم روانم را آرام کنم. گذشته ی من پاک نخواهد شد، حتی با حرفهای عیسی مسیح!
آفتاب لعنتی اورشلیم مغزم را میخورد. بدنم میخارد. کرکس‌ها در آسمان جلجتا پرواز میکنند و منتظر شام امروزشان هستند، آیا کسی هست که بعد از مرگ مرا از صلیب پایین آورد یا غذای کرکسها میشوم؟ ترجیح میدهم غذای کرکس‌ها شوم تا اینکه جسدم به دست کرکسهای بی رحمتری که نظاره گر جان دادنم هستند بیفتد.
کسی که از او دزدی کردم به من گفت که زمین گرد است، هر کاری کنی جزایش را میبینی! ولی مگر زمین زمان مسیح هم گرد بوده است؟ زهی خیال باطل! کجایش گرد است؟ آن هیتلر دیوانه از گرد بودن زمین چیزی میدانست؟ من دزدی کردم و از نظر حاکم اورشلیم، مجازات این کار مرگ است. تمام این کسانی که ناظر مرگ پردرد من بر روی صلیب هستند، از نظر هیتلر همگی گناه کارند و مستحق مرگ. چه کسی خوبی را از بدی تمییز میدهد؟ خوبی چیست؟ بدی چیست؟ زمین واقعا گرد است؟ یک گلوله در مغز هیتلر! آیا این مصداق گرد بودن زمین است؟ تمام جنایاتی که مرتکب شده بود با این گلوله تصفیه شد؟ اگر مجازات کسی مثل او، همین یک گلوله و مرگی سریع بود پس چرا مجازات یک دزد باید چنین مرگ دردناکی باشد؟ شاید دزدی کردن گناهی بدتر از کشتن میلیونها انسان است.
۱۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۶ سال قبل، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۰
Teddybear
‫۶ سال قبل، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۴
Andre
‫۶ سال قبل، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۶
Shahdad
‫۶ سال قبل، یک شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۰
Ali
‫۶ سال قبل، یک شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۳
Munir
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۰
Chehrzad
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۵
Hani_niro
‫۶ سال قبل، دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۹
M_soroush
‫۶ سال قبل، سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۵
sama-raz
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۳
Mobina_fxr
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۲۱