اگر قلب انسان هنگامی که از ارتفاعات عشق و محبت بالا می‌رود گاهی نفسی تازه می‌کند، برعکس، هیچ چیز آن را در سراشیبی تند احساسات کینه آلود متوقف نمی‌سازد.