من و تومی به نرده تکیه دادیم و آن قدر به آن منظره چشم دوختیم که آن‌ها از نظر محو شدند. عاقبت تومی گفت: "فقط حرفه." و بعد از مکثی کوتاه ادامه داد: "هر وقت کسی دلش واسه خودش می‌سوزه، همین رو می‌گه. فقط حرفه. سرپرستا هچ وقت همچین چیزی به ما نگفتن."
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
saeid51
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۰۸