هرکس گرفتاری خود دارد. گرچه این گرفتاری گسسته از دیگری نیست. اما هنگام که کلام سنگ می‌شود، و زبان و دهان کاریزی‌ست به‌هم درفروریخته، هرکس به ناچار گرفتار خویش است. زبان رو به درون راه می‌گشاید. هر آدم پاره سنگی‌ست. آیا درون سنگ، آرام است؟ نه، پندارم. باد، آرام گرفته است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۹
arash_phdk
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۷