هیچ معماری و نقاشی و شعر و رمان و موسیقی، هیچ مایه به کارآیی و پخش و دوام هیچ سیستم فکری نمی‌بینی که با وجود تمام تنوعی که در آن‌ها هست، درین شرطِ اصلیِ آغازین شریک نباشد که فهم و سنجش و فکرِ درست برتر است و اساسی‌تر است از قریحه و غریزه و احساسِ ساده‌ای که جهت را نداند؛ یا هدف را، به جای پروراندن در کار، از هوا بگیرد و با تُف به کار بچسباند. و هیچ انسجام فکری و هیچ ارتقا و پیشرفتِ مرتبِ به هم بسته در کار ممکن نیست اگر که بر اساس پیشداوری و اعتقاد کور پیروی گله وارِ دور از تجسس و سئوال و سنجشِ شک باشد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۹
Mahkame
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۰
Ali
‫۵ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۴