مامان زیر لب چیزی می‌گوید که نمی‌شنوم. بعد می‌گوید: یادت رفته که بابا توی بهشت است؟ بعد مرا بغل می‌کند. "ایمان دارم که او مراقب ماست."
از این جمله خیلی بدم می‌آید. دوست ندارم بابا از دور مراقبم باشد. دلم می‌خواهد کنارم باشد. دوست دارم همین فردا من را تا مدرسه همراهی کند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۴ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۴۱